ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA UYULACAK İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ

1
ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA UYULACAK İLKELER
HAKKINDA TEBLİĞ
(18/01/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete)
MADDE 1- Bu Tebliğ, 4733 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a),
(d) ve (e) bentlerinde tanınan görev ve yetkiye dayanılarak, “Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve
Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Reklam ve Tanıtım” başlıklı
19 uncu maddesinin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.
MADDE 2- 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un 4822 sayılı
Kanunla değişik 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca belirlenen ilkeler saklı kalmak üzere,
alkollü içki reklamlarında uyulacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
a) Alkollü içki reklamları, ergin olmayan (18 yaşından küçük) gençlere ve çocuklara
yönelik olmamalı ve ergin olmayan gençler, ergin olduğu halde fiziki olarak ergin
görünmeyen kimseler ve çocuklar alkollü içki reklamlarında kullanılmamalıdır.
b) Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin araç kullanımı ile ilişkilendirilmesine
dair içerik kullanılmamalıdır.
c) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu,
uyarıcı ve rahatlatıcı etkisinin bulunduğuna dair içerik kullanılmamalıdır.
d) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin kişisel sorunları çözebileceği teması
işlenmemelidir.
e) Alkollü içki reklamlarında alkolün bırakılması, az içilmesi veya hiç içilmemesine
ilişkin olumsuz bir imaj verilmemelidir.
f) Alkollü içki reklamlarında içki içmemek bir zaafiyet olarak gösterilmemelidir.
g) Alkollü içki reklamlarında, içkilerin alkol derecesi tüketiciyi yanıltmayacak şekilde
ve doğru olarak gösterilmeli, alkollü içkideki alkol oranının yüksekliğinin, içkinin kalitesi ile
doğru orantılı olduğu şeklinde mesaj verilmemelidir.
h) Alkollü içki reklamlarında, daha yüksek alkol ihtiva eden içkilerin daha fazla sarhoş
etme etkisine sahip olduğu mesajı verilmemelidir.
i) Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin statü sembolü olduğu mesajı
verilmemelidir.
j) Alkollü içki reklamlarında, içki içenlerin içki içmeyenlere nazaran daha cesur ve
gözüpek olduğuna ilişkin tema işlenmemelidir.
k) Alkol tüketmemenin zihinsel ve sosyal bakımdan bir eksiklik olduğunu gösteren
reklamlara yer verilmemelidir.
l) Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin yetişkinlik işareti olduğu mesajı
verilmemelidir.
m) Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları arttırdığı
vurgulanmamalıdır.
n) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin susuzluğu giderici etkisi olduğu mesajı
verilmemelidir.
o) Alkollü içki reklamlarında, herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya
kamuoyunun güvenini kazanmış veya yardım kuruluşları ile işbirliği içinde olan veya
çocuklar yararına faaliyette bulunan veya medyada isim yapması gibi nedenlerle, ergin
olmayanlar için açıkça veya zımnen örnek teşkil eden veya edebilecek herhangi bir kişi,
karakter veya grup yer almamalıdır.
p) Alkollü içki reklamlarında, ürün, önemli derecede yetenek veya dikkat veya zihin
açıklığı gerektiren faaliyetlerle birlikte tanıtılmamalıdır.
2
MADDE 3- Bu Tebliğ, reklamlar konusundaki diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerine aykırılık halinde, 4822 sayılı Kanunla değişik
4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 5- Bu Tebliğ, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler
Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
******
20 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27264
TEBLİĞ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA UYULACAK İLKELER
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki
Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un 4822 sayılı
Kanunla değişik 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca belirlenen ilkeler saklı kalmak üzere, alkollü
içki reklamlarında uyulacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
a) Alkollü içki reklamlarında hedef kitle olarak gençler ve çocuklar seçilmemeli; gençler,
çocuklar ile genç veya çocuk olmadığı halde böyle bir imaj veren veya verdirilen kimseler alkollü
içki reklamlarında kullanılmamalıdır.
b) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin araç kullanımı ile ilişkilendirilmesine
dair içerik kullanılmamalıdır.
c) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin diğer gıda maddeleri ile
ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır.
d) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal vb.
ortak değerleri ile ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır.
e) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu, uyarıcı,
rahatlatıcı, güçlendirici, üstünlük sağlayıcı vb. etkilerinin bulunduğuna dair içerik
kullanılmamalıdır.
f) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin kişisel sorunları çözebileceği veya tıbbi
koruyucu etkiye sahip olabileceği temaları işlenmemelidir.
g) Alkollü içki reklamlarında alkolün bırakılması, az içilmesi veya hiç içilmemesini
olumsuz yönde etkileyebilecek bir içerik kullanılmamalıdır.
h) Alkollü içki reklamlarında içki içmemek bir zaafiyet olarak gösterilmemelidir.
3
i) Alkollü içki reklamlarında, içkilerin alkol derecesi tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve
doğru olarak gösterilmeli; alkollü içkinin kalitesi ile etkisini içerdiği alkol oranı ile
ilişkilendirecek yönde mesaj verilmemelidir.
j) Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin statü sembolü olduğu mesajı verilmemelidir.
k) Alkol tüketmemenin zihinsel ve sosyal bakımdan bir eksiklik olduğunu gösteren
reklamlara yer verilmemelidir.
1) Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin yetişkinlik işareti olduğu mesajı verilmemelidir.
m) Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları arttırdığı
vurgulanmamalıdır.
n) Alkollü içki reklamları cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifade ya da görüntüler
içermemelidir.
o) Alkollü içki reklamlarında doğru, açık ve anlaşılabilir bir Türkçe kullanılmalı, argo
kelimelere yer verilmemeli; çeşitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin aldatıcı
nitelikteki anlam ya da anlamları kullanılmamalıdır.
p) Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin susuzluğu giderici etkisi olduğu mesajı
verilmemelidir.
r) Alkollü içki reklamlarında, herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya kamuoyunun
güvenini kazanmış veya yardım kuruluşları ile işbirliği içinde olan veya çocuk ve gençler
yararına faaliyette bulunan veya medyada isim yapması gibi nedenlerle, çocuk ve gençler için
açıkça veya zımnen örnek teşkil eden veya edebilecek herhangi bir kişi, karakter veya grup yer
almamalıdır.
s) Alkollü içki reklamlarında, ürün, önemli derecede yetenek, dikkat veya zihin açıklığı
gerektiren faaliyetlerle birlikte tanıtılmamalıdır.
t) Alkollü içkilerin tanıtımına münhasır neşriyat hariç olmak üzere; gazete, dergi, broşür,
katalog, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla reklam yapılması
halinde; çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor
sayfalarında alkollü içki reklamları yer almamalıdır.
u) Alkollü içkilerin reklamının sinema filmleri gösterimi vasıtasıyla yapılması halinde; bu
tür reklamlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun
(18+) olarak sınıflandırdığı sinema filmleri gösterimlerinin sonunda yayınlanmalıdır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerine aykırılık halinde, 4733 sayılı “Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 4077 sayılı “Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.