İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

1

T.C.
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
REKLAM, İLAN VE TANITIM
YÖNETMELİĞİ
İSTANBUL 2005
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR…
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
2
İ Ç İ N D E K İ L E R
BİRİNCİ KISIM………………………………………………………………………………………. 3
Amaç ……………………………………………………………………………………………………….. 3
Kapsam ……………………………………………………………………………………………………. 3
Hukuki Dayanak ……………………………………………………………………………………….. 3
İKİNCİ KISIM ………………………………………………………………………………………… 4
BİRİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………………………………… 4
Tanımlar …………………………………………………………………………………………………… 4
Uygulama Elemanları ……………………………………………………………………………….. 5
Uygulama Alanları … …………………………………………………………………………………. 5
İKİNCİ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………… 6
Uygulama Esasları……………………………………………………………………………………… 6
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ………………………………………………………………………………….. 7
Bina Dış Cepheleri …………………………………………………………………………………….. 7
Bina Sağır Duvarları ve Bina Sağır Yüzeyleri………………………………………………… 8
Bina Son Kat Alın Yüzeyleri ve Çatıları ………………………………………………………. 9
Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut Alanları……………………………………………………… 10
Sanayi Alanları …………………………………………………………………………………………. 12
İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Arsalar ………………………………………………. 12
Arsalar………………………………………………………………………………………………… 13
Kamu Ortak Kullanım Alanları ……………………………………………………………………. 13
Yaya + Taşıt Alt ve Üst Geçitleri …………………………………………………………………. 14
Elektrik Direkleri Üzerine Asılan Reklam Panoları ………………………………………… 14
Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar ……………………………………………………. 15
Kaldırım + Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları ……………………………………………… 15
Yön ve Yer Gösterici Tabelalar …………………………………………………………………… 15
Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam ve Tanıtım Elemanları…………………… 16
ÜÇÜNCÜ KISIM …………………………………………………………………………………….. 16
Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler ………………………………………………………………… 16
DÖRDÜNCÜ KISIM ……………………………………………………………………………….. 18
BİRİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………………………………… 18
İzin Verme Yetkisi ……………………………………………………………………………………. 18
Yönetmeliğin Uygulanması ve Görevli Mercii ……………………………………………… 18
Başvuruda İstenecek Belgeler …………………………………………………………………….. 19
İzin Belgesi ………………………………………………………………………………………………. 20
İzin Verme Süresi ……………………………………………………………………………………… 20
İKİNCİ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………… 20
Denetim Yetkisi ………………………………………………………………………………………… 20
İzinsiz Konan İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları ……………………………………….. 21
BEŞİNCİ KISIM ……………………………………………………………………………………… 22
Yürürlük …………………………………………………………………………………………………… 22
Yürütme …………………………………………………………………………………………………… 22
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak
A M A Ç
MADDE 1 : Bu yönetmelik İstanbul ili idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım
elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda
bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel
kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
K A P S A M
Madde 2 : Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev,
yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3 : Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine
Dair Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla
ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe
Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
4
İ K İ N C İ K I S I M
Tanımlar ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Uygulama Elemanları ve Alanları
TANIMLAR
MADDE 4 : Bu yönetmelikte geçen terimler;
İlan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,
İlan Panosu : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiği
alanları,
Reklam : İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye
yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi
vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu
benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla
sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan
duyuru.
Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,
Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.
Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan
uygulamalar
Tanıtım Panosu : Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız
tanıtım elemanıdır.
Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya
ışıksız tabela
Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır.
Reklam veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya
imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer
aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve ya
tüzel kişi.
Reklam Kuruluşu : Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan
aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi.
Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığında
iş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerinden
komisyon alan gerçek ve ya tüzel kişi.
Reklam Alanları : Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları,
İlgili Belediye : 5216 sayılı Kanunun yetki verdiği alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel
Tasarım Müdürlüğü’nü , Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanı dışında kalan alanlarda ise İlçe ve
İlk Kademe Belediyelerini ifade eder. (bkz. 23. madde)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
5
UYGULAMA ELEMANLARI
MADDE 5 : Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanları:
1. Reklam Elemanları
a) Sabit Reklam Asma Elemanları
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklam
panoları, bilboard, elektronik panolar, reklam kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici bilboard,
ışıklı bilboard, dıştan aydınlatmalı bilboard, postermatik, İETT otobüs duraklarındaki reklam panoları,
bilgi bankaları(KİOKS), megavizyon, bez-kağıt afiş asma elemanları, cam grafiği (one way vision), vinyl
v.b. kapsar.
b) Hareketli Reklam Asma Elemanları
Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklam
elemanlarını kapsar.
2. İlan Elemanları
İlan panoları, el ilanları, kağıt afiş ve bez afişleri kapsar.

3. Tanıtım Elemanları
Tanıtım panosu, cam grafiği, vinyl, kutu harf, bez afiş asma elemanları ve benzerlerini kapsar.
UYGULAMA ALANLARI
MADDE 6 : Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar :
1 İstanbul ili idari sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki
alanlarda ihale yoluyla veya özel projelerle ticari amaçla sabit reklam asma elemanlarının
konacağı yer ve alanlar,
2 Bina cepheleri, çatıları ile bahçe ve bahçe duvarları,
3 Arsalar; İnşaat alanı, açık depo, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya
tümüyle boş tutulan alanlardır.
4 Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt
alt ve üst geçitleri, her türlü havalandırma bacaları, pazar yerleri, açık otoparklar, hava ve
deniz ortamlarında yapılacak her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının kullanıldığı
alanlardır,
6 Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren,
tramvay, metro, vapur v.b toplu taşım araçları ile durakları ve özel araçlar,
7 Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları,
iskele, hal, eğlence yerleri v.b.
8. Elektrik Direkleri.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
6
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
MADDE 7 : Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.
1- Reklam Elemanları
a) Sabit Reklam Asma Elemanları
Düzenlenmiş yeşil alanların içine, tarihi eser ve tescilli yapıların, İbadethanelerin, heykel ve sanat
eserlerinin, Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Milli
İstihbarat Teşkilatına ait binaların, Okullar ve Kültür-Sanat işlevli yapıların v.b önüne gelmeyecek ve
bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.
Kavşaklardaki sabit reklam asma elemanları, araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik
işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracak
ve yanıltacak şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların
kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.
Sabit reklam asma elemanlarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması,
yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeyleri beyaz kağıt veya beyaz renkli bir
malzeme ile örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği
taktirde ilgili Belediyesi’nce yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masraflar %20 fazlası ile tahsil
edilecektir.
Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak sabit reklam asma elemanları için kaldırım genişliği
ve o mahaldeki reklam yoğunluğu baz alınacaktır. Sabit reklam asma elemanlarının en alt noktası ile yaya
yolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2,25 m.lik düşey açıklık bulunacaktır. Yaya yoluna paralel
şekilde konacak sabit reklam asma elemanlarının düşey yükseklikleri yerin konumuna göre
belirlenecektir.
Sabit reklam asma panoları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri
tarafından önemli günlerdeki duyuruları ilan etmek amacıyla kullanılabilir.
Bilboardlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği şekil ve ebatlarda konulacak ve diğer
pano veya pano grupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır. Bilboardların dizilişi adedi ve
aralarındaki mesafe İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir. Bilboard grupları
arasındaki mesafe 5m.’den az olamaz.
Sabit Reklam Asma Panoları, tanıtım, yönlendirme, ilan, bilgilendirme levhaları ve reklam
kuleleri v.b tabelalar için ilgili Belediyeden izin alınacaktır. (bkz.23. madde)
b) Hareketli Reklam Asma Elemanları

Toplu taşıma araçları ve ticari araçlara konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları ile ilgili izinler
18 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde verilir. Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklam
elemanları ile ilgili projeler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek uygulama şekli
belirlenir.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
7
2- Tanıtım Elemanları
Tanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinyl, kutu harf, bez afiş, bayrak direkleri ve
benzerleri ile ilgili izinler “Üçüncü Bölümde” belirtilen esaslar dahilinde verilir.
3- İlan Elemanları
Kağıt Afişler; Şehrin hiçbir yerine kağıt afiş yapıştırılmayacaktır. Ancak İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin belirleyeceği alanlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla izin
verilebilir.
İlan Panoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu
panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az
ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri ilgili Belediye’ce tespit edilir.

Bez Afiş, El İlanları :
Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular için
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.
Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerine
taşmayacak şekilde asılmasına ilgili Belediyesi tarafından izin verilecektir.
Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Sürenin
aşılması durumunda ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.
El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından izin
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalar
BİNA DIŞ CEPHELERİ
MADDE 8 : Bina Dış Cepheleri; Binaların yol, meydan, Kadastral Parseline ve diğer ortak kamu
kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
Dış görünüş itibariyle kent estetiğini olumsuz etkileyen (Hakkında yıkım kararı bulunmayan)
binaların onarımına teşvik amacıyla, kurulacak iskele yüzeyinin tamamı reklam amaçlı kullanılabilir.
Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; Ana arter ve meydanlarda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ nin, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi’nin, söz konusu güzergahtaki reklam
yoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu v.b. etkenler göz önünde bulundurularak
izin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak
kullanılabilir. Ürün mesajı, cam giydirmeli cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.
Ticaret ve sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, mimari özellikleri göz önünde
bulundurularak, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir.Reklam alanı olarak
kullanılamaz. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.

Bina dış cephelerindeki tanıtım tabelaları ile ilgili uygulama kriterleri 11. Madde de belirtilmiştir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
8
BİNA SAĞIR DUVARLARI ve BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ
MADDE 9 :
A. BİNA SAĞIR DUVARLARI
Bina Sağır Duvarları; Binaların pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvarlarıdır. Bu duvarlar Kentsel
Tasarım Müdürlüğü’ nce uygunluk görüşü verilmesine müteakiben, reklam ve tanıtım amaçlı
kullanılabilir.
B. BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ
Bina Sağır Yüzeyleri; Bina Cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan yüzeyleridir. Bina
Cephe alanının %70’inden fazla sağır yüzey alanı varsa Kentsel Tasarım Birimlerince uygun görülmesi
halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Pencere düşey akslarında yer alan parapet
alanları boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır.

Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdaki
kriterlere uyulması esastır.
Meydan, bulvar cadde ve ana yollara cephesi bulunan bina sağır duvar ve yüzeylerinin, Reklam ve
Tanıtım alanı olarak kullanılması ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nden izin alınır. Diğer ara arter ve sokaklarda ise ilgili İlçe veya İlk Kademe Belediyesinden
izin alınır. Ancak İlçe veya İlk Kademe Belediyesinin sorumluluk alanında olsa dahi görüntüsü ana arter
ve meydanlardan algılanıyor ve metropolün görüntüsüne hitap ediyorsa, bu tür yerlerde İlçe veya İlk
Kademe ilçe Belediye Başkanlığı Büyükşehir Belediyesinin olumlu görüşüne müteakip uygulama
yapabilir.

Sağır yüzeyin tamamı vinyl germek suretiyle kapatılmalıdır. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe
yüzeyinin %50’sini geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda, açıkta kalan diğer
kısımlar konulan reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır.
Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine birden fazla Reklam ve Tanıtım uygulaması
konulamaz.
Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu uygulamalarda yapılabilir.
Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ön gördüğü, görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekle
yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu
doğrultusunda ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden % 20
fazlasıyla tahsil edilir.

Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır duvar ve yüzeyleri,
reklam alanı olarak düzenlenemez. Boğaz Öngörünüm Bölgesindeki bina yüzeyleri reklam alanı olarak
kullanılamaz. Tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
9
Yapıların mimarisinde, duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan konstrüksiyon elemanları
üzerine, Reklam uygulaması yapılamaz. Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygunluk görüşü vermesi
halinde, tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
Reklam- Tanıtım alanı olarak kullanılacak yüzeyin uygunluğu; uygulama yapılacak binanın yer aldığı
güzergahtaki, reklam yoğunluğu, siluete etkisi v.b kriterler göz önünde bulundurularak Kentsel Tasarım
Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
BİNA SON KAT ALIN YÜZEYİ VE ÇATILARI
MADDE 10 : Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Ancak Sanayi ve Ticaret
Alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine yalnız paslanmaz
malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami
1,00 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanım uygulaması, çatı mahya
yüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz.
Boğaz Öngörünüm Bölgesi’ndeki yapılar, dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları
etkileyecek yapıların çatı ve asansör kulesi duvar yüzeylerine reklam uygulaması konulamaz.
Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina
çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada ilgili belediye tarafından bu
reklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsil
edilir.
-Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına konulacak Tanıtım Uygulamalarının Uzunluğu;
a) Bina cephe uzunluğu 5.00 metreye kadar olan binalarda cephe uzunluğunun % 50’sini geçemez.
b) Bina cephe uzunluğu 5.00 – 10.00 metre arasındaki binalarda, cephe uzunluğunun % 40’nı geçemez.
c) Bina cephe uzunluğu 10.000 metrenin üzerinde olan binalarda, cephe uzunluğunun % 30’nu geçemez.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
KONUT, KONUT+TİCARET ve TİCARET ALANLARI
MADDE 11 : İmar planlarında Konut, Konut+ Ticaret ve Ticaret fonksiyonunda kalan binaların
cephelerine konulacak tanıtım ve reklam öğelerini kapsar.
11.1. KONUT ALANLARI
İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri
hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.
Ancak İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret
fonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az
2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır,
ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin
verilebilir.
11.2. KONUT+TİCARET ALANI
Zemin katı ticaret birimi veya birimleri, üst katları konut olarak kullanılan yapılarda, zemin katta
uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte
cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir.
Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdaki
kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu
olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden
standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.
Zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin tanıtıcı levhaları, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun
görmesi halinde 1. kat pencere altı, parapet yüzeylerine konulabilir.
Konut+Ticaret alanlarında bulunan binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına
reklam ve tanıtım uygulamaları konamaz.

Ön bahçe nizamlı yapılarda yer alan ticaret birimlerinin tanıtım panoları; Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde, en fazla 2.00 metre yüksekliğinde, 1.50 metre eninde, 0.30 metre
et kalınlığı ebatlarında olması, kendi parsel sınırları içerisinde kalması ve kaldırıma taşmaması kaydıyla
konulabilir.
Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi
yer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği, yaya
kaldırımını aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt. genişliğinde, tente renkleri cadde bazında İlgili
Belediyece belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır.
Asma kat alın yüzeyleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde tanıtım amaçlı
kullanılabilir.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
11
11.3. TİCARET ALANI
İmar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan
binalarda üst katlarına tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.

Zemin katta uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az
2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır,
ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin
verilebilir.
Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi
yer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği yaya kaldırım
genişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt., tente renkleri cadde bazında İlgili Belediyece belirlenecek
renk, ebat ve malzemede olacaktır.
Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı
tanıtım panosu koyabilirler. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı
toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüş
verdiği tasarım uygulaması konulabilir.
Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü
tasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler.
Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler, reklam tabelası koyamazlar.

Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş
holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari
tanıtım panosu koyabilirler.
Kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile bahçe içine tanıtım panosu konulabilir. Zeminde tabelanın
konulacağı yer, parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının kendisinden tabela
yüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutları ve
konumlandırılacağı yer ilgili belediyesince belirlenir.) Tanıtım panosunun ölçüleri; maksimum yükseklik;
3.00 mt., maksimum en; 2.00 mt., maksimum et kalınlığı; 0.40 mt. olabilir.
Ticaret Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
Ticaret Alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,
emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami 1,00 m yüksekliğinde
tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
12
SANAYİ ALANLARI
MADDE 12 : Sanayi alanlarında, tesislerin son kat alın yüzeyi ve çatılarına reklam panosu konulamaz.

Sanayi yapılarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,
emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı ve ya ışıksız en fazla 1,00 m
yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini
geçemez.
Sanayi yapılarında, kendi parsel sınırları içerisinde kalmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.
Zeminde tabelanın konulacağı yer; parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının
kendisinden tabela yüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutları
ve konumlandırılacağı yer talep edilen arsanın alanı dikkate alınarak, bulunduğu bölgenin genel
görünümünü ve siluetini bozmayacak şekilde, ilgili belediyesince belirlenir.)
Sanayi yapılarında son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.

Sanayi sitelerinde bulunan binaların ön bahçelerine tanıtım panosu konulamaz. Sanayi sitesinin
parsel sınırları içinde kalmak koşuluyla, tüm işyerlerinin isim ve/veya logosunun yer aldığı ortak tanıtım
panosu Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından uygun görülen yere konulabilir. Ortak tanıtım panosunun
ölçüleri; maksimum yükseklik; 5.00 m., maksimum en; 2.00 m., maksimum et kalınlığı; 0.40 m’dir.
Sanayi Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz
Sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak
kullanılabilir. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.
MADDE 13 : İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve ARSALAR
İstanbul ili idari sınırları içinde İnşaat ve Tamirat Ruhsatlı yapı ve arsaların ;
1- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde Yapı Ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri
nedeniyle bahse konu taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, inşaat halindeki binalardaki
görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için
konulan paravan sisteminin tamamı üzerine vinyl germek suretiyle;
A. Paravan yüksekliği, 300 cm’yi aşamaz,
B. Paravan yüzeyinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında ürün mesajı, paravan
yüzeyinin %50’sini geçemez.
C. Paravan yüzeyinde birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.
D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünün
onayı alınacaktır.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
13
2- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde devam eden Yapı Ruhsatı mevcut yapılarda inşaat
faaliyetleri nedeniyle bahse konu taşınmazın üzerindeki inşaat halindeki binanın üzerine görüntü
kirliliğinin önlenmesi,emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskele
sistemine vinyl germek suretiyle;

A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmamalıdır.
B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı vinyl germe tekniği ile reklam amaçlı kullanacaktır. Ancak
ürün mesajı iskele yüzeyinin %50’ sini aşmamalıdır.
C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. Ürün
mesajı tek bir unsuru içerecektir.
D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünün
onayı alınacaktır.
3- Özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde bulunan (tadilat veya iskele ruhsatlı) binalarda devam
eden boya, badana ve tadilat işleri nedeniyle binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin
sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskele sistemine vinyl germek
suretiyle;

A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmamalıdır.
B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı vinyl germe tekniği ile reklam amaçlı kullanacaktır. Ancak
ürün mesajı iskele yüzeyinin %50’ sini aşmamalıdır.
C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. Ürün
mesajı tek bir unsuru içerecektir.
D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünün
onayı alınacaktır.
E. Reklam uygulaması izni iskele belgesi süresince verilir. İzin süresi en fazla 1 defa uzatılabilir.

4- İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım panoları en fazla 6 metre kare ebatlarında, Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün belirleyeceği kriterlere uygun olarak, inşaat süresince konulabilir.

ARSALAR
MADDE 14 : Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklam ve tanıtım panosu
konulamaz.
KAMU ORTAK KULLANIM ALANLARI
MADDE 15 : Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, sabit
reklam asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
Kamu ortak kullanım alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü meydanlar,
parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yolları kenarlarında çim, çiçek veya boyu 50 cm.’yi
geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nce projesi dahilinde izin verilebilir.
Bu alanların bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.
Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün onayı ile reklam alanı olarak kullanılabilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
14
YAYA + TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİ
MADDE 16 : Yaya+ Taşıt alt ve üst geçitleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü Uluslar arası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı
kullanılabilir.
Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun göreceği yere konulabilir.
Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.
ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE ASILAN REKLAM, TANITIM VE YÖNLENDİRME
PANOLARI
MADDE 17: Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park
ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve
elektrik dağıtım şirketleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart elektrik
direkleridir.
Elektrik direklerine reklam,tanıtım ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslara
karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle ilgili Belediye’ye başvurularak izin
alınması gerekir.
Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile boğaz sahil şeridindeki elektrik direklerine
reklam levhaları asılamaz. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izin vermesi halinde hafif ağırlıkta
bez veya plastik malzemeden yapılması kaydıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğünün belirleyeceği boyutlarda
ve süreli asılabilir.
Ana arterlerin kesişimindeki ışıklı-ışıksız kavşak, dönel kavşak adası içerisindeki elektrik
direklerine ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet elektik direğine reklamtanıtım–yönlendirme
tabelası asılamaz.
Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine reklamtanıtım
–yönlendirme tabelası asılamaz.
Ana arterler üzerindeki Yüksek Gerilim Hattı Taşıyan elektrik direklerine reklam-tanıtım –
yönlendirme tabelası asılamaz.
5216 sayılı yasa kapsamındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalan
Meydanlar üzerindeki elektrik direklerine reklam-tanıtım ve yönlendirme tabelası asılamaz.
5216 sayılı yasa kapsamındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalan
meydanlara bağlantısı olan ana arterlerin, meydan başlangıçlarındaki ilk 2 adet elektrik direğine reklamtanıtım
–yönlendirme tabelası asılmaz.
Elektrik direklerine asılacak reklam,tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cm
ebatlarında olması, her tabelaya bir numara verilmesi ve çerçevenin sağ alt köşesine tabela numarasını
gösterir sticker konulması, her tabela çerçevesinin sol alt köşesine reklam firmasının ismini gösterir
sticker konulması ve emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrik
direklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir.
Panoların yerden yüksekliği ile tabela altına olan mesafe 6,00 m ‘den az olamaz.
Orta refüjde bulunan elektrik direklerine simetrik olarak 2 adet, kaldırım kenarında bulunan
elektrik direklerine 1 adet tabela konulabilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
15
ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLAR
MADDE 18: Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklam aracı
olarak kullanılamaz.
Reklam uygulaması, araç yüzeyinin % 50’sini geçmeyecek şekilde konulacaktır.
Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker)
v.b uygulamaların tip ve nitelikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenir.
Otobüs duraklarının sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına izin
verilecektir.
Özel araçlarda cam yüzeyler üzerine hiçbir şekilde reklam-tanıtım uygulaması konamaz.
Duraklara (iskele, otobüs durağı, tren istasyonları vb.) konulacak reklamlar için, 23. ncü madde
hükümlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izin alınır.
Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda üç boyutlu objeler v.b. sürücülerin dikkatini dağıtacak
uygulamalar yer alamaz.
Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam tanıtımları ve özel taşıtlar üzerindeki tanıtımlar için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden izin alınır.

KALDIRIM + YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARI
MADDE 19: Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz.
Ancak; Kamu Kurumları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihale kapsamına alınan
reklam panoları ve Belediye’ce önerilen özel projelerde yer alan tanıtım ve yönlendirme panoları kaldırım
ve yol üzerlerine Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından izin verilmesi halinde konulabilir.
YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR
MADDE 20: Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelaları
ile birlikte projelendirilerek yer alabilir.
Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler,
üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.
Tabela nitelikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği standartlarda olacaktır.
Sağlık kurumlarının isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin beyaz, yazının kırmızı renk olması,
Okul isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin sarı, yazının siyah renk olması,
Tarihi ve turistik yerlerin isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin kahverengi, yazının beyaz renk
olması,
Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.’dir.
Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.25 m’den başlamalıdır.
Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir
estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır.
İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki
dikme arasına 1.5 mt. uzunluğunda, 25 cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5 cm
açıklık olacaktır) oluşan dizayn Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün onayı ile toplu
yönlendirme tabelası olarak kullanılabilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
16
YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM ve TANITIM ELEMANLARI
MADDE 21: Hava alanı, istasyon, iskele, otogar, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik
alanlarında kullanılan reklam panoları için 23 ncü madde hükümlerine göre ilgili Belediye’ den izin alınır.
Lokanta, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti
ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.
Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta, gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür
tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için 23 ncü madde hükümlerine göre
ilgili Belediye’den izin alınır.
Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri,
çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları İlçe Belediyesinin
iznine tabidir.
Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Kentsel
Tasarım Müdürlüğü’nün iznine tabidir.
Bu yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Kentsel Tasarım Müdürlüğü
tarafından verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel İlkeler
UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER
MADDE 22: Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.
1. Bu yönetmelikte, belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan
alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun
acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya
görüntüler kullanılamaz.
2. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre,
getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve Genel Ahlak yönünden konulan
ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet
hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
4. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar;
amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir,
adreslerini yazamazlar.
5. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar, deprem
gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
6. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma tarafından
yapılacaktır. Bu konudaki esaslar İlgili Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılacak bir şartname
ile belirlenecektir. Yer tahsisi ve ücretinin tahsili, İlgili Belediyesi’nce yapılacaktır.
7. Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve
tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye Zabıta
Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni
yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
17
görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine
getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde İlgili Belediye tarafından
kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.
8. İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda İlgili
Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı
tabela ve levhalar İlgili Belediye’ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile
reklam sahibinden tahsil edilecektir.
9. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile
ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
10. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet
Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve benzeri
kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.
11. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım ve
reklam uygulamaları konulamaz.
12. Tarihi eser ve tescilli yapılara ve bunları etkileyecek alanlara, binalara reklam uygulaması
konulamaz.
13. Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
14. Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin
verilemez.
15. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım
ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.
16. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve
dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosu
ve benzeri elemanların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben İstanbul
Büyükşehir Belediyesince izin verilecektir.
17. Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması
konamaz.
18. Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış
birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazla
olamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konamaz. Reklam tabelası satış birimine yatay ve
dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konamaz.
19. Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez.
20. Reklam ve tanıtım uygulamaları yatay ve dikeyde çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz.
21. Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kent estiğini olumsuz
etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.
22. Reklam, İlan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik
tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.
23. Reklam-tanıtım elemanları için izin verilen yerlerde, Belediyelerce Kentsel Tasarım Cephe
Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanıldığında, izin verilenler proje doğrultusunda uygulama
yapacaklardır.
24. Kentsel Tasarım Müdürlüğü kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veya
yaptırabilir.
25. Kentsel Tasarım Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeni
uygulamalar ihdaz edebilir.
26. Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, hukuki platformda oluşan haklı gerekçeler göz önünde
bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline gidilebilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
18
DÖRDÜNCÜ KISIM
Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Görevli Mercii ve İzin
İZİN VERME YETKİSİ
MADDE 23: Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;
1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5216 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (g) bendinde
belirlenen;
a) Büyükşehir sınırları dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve
anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, tercihli
yollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım
elemanlarına,
b) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özel
mülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtım
elemanlarına izin vermeye yetkilidir.,
2. İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları; Birinci Maddenin dışında kalan yerlere konulan ilan,
reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.
Ancak, İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarında olsa dahi, İstanbul’un
görünüşünü etkileyen ve ana artere görüntüsü olan ara arter ve sokaklara, özel mülkiyete konu parseller
üzerine, bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina ön cepheleri, sağır duvarları, kamu kurum
ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan arsa ve arazi ile ulaşım hatlarına konulacak reklam ve tanıtım
uygulamaları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygunluk
görüşünü almadan izin veremez.
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİ
MADDE 24 : Bu Yönetmeliğin uygulanması için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Kentsel
Tasarım Müdürlüğü (İlgili Komisyonlar), İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları’nda ilgili birim
(Tasarım Birimleri) yetkilidir.
Komisyonlar, Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde Başkanlık Onayı ile görev yapar. Komisyon,
Kentsel Tasarım- Zabıta Müdürlüğü –Emlak Müdürlüğü, Trafik ve Gelirler Müdürlüğü personelinden
oluşur. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler, ilgili İlçe ve İlk Kademe Belediye’leri ile sivil toplum
kuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir.
Komisyondaki her bir müdürlük temsilcisi, kent mobilyalarının tip şekil ve niteliğinin belirlenmesi
ile bu yönetmelik doğrultusunda, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda, kendi
konularında uygulamaya esas görüş verirler. Uygulama Kararı Başkanlık Onayı ile alınır.
İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Kentsel Tasarım Birimleri,
İlgili Belediye Başkanınca görevlendirilecek uzman personelden oluşur.
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri’nin Kentsel
Tasarım birimleri koordineli olarak çalışırlar ve yetki alanlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan Reklam İlan ve tanıtım Yönetmeliği’ne uymak zorundadır.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
19
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
Madde 25: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için İlgili Belediyeler’e aşağıdaki
belgelerle başvurulması zorunludur.
A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu
fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği
B)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu
fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi
6- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği
C)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
3- Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj
tekniğiyle hazırlanmış hali
4- Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman
yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
5- Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe
yüzeyinin alanı
6- Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerinde
gösterilmesi
3- Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamında
fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.
6- Sigorta poliçesi
E)BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi
3- Uygulama süresinin bildirilmesi
4- Afiş ebatları
F)ARAÇLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ruhsat fotokopisi
3- Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
4- Tasarım ebatları
5- Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge
* Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
20
İZİN BELGESİ

Madde 26 : Bu yönetmelik doğrultusunda izin için;

İzin verilen firma adı ve adresi, reklam elemanının konulacağı yer, ilan reklam ve tanıtım
elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi
ilgili Belediye’ce düzenlenir.
İzin belgelerinde bulunan; izin veren Belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin başlangıç ve
bitim tarihlerinin, reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan
okunacak büyüklükte konulması zorunludur.
İZİN VERME SÜRESİ
MADDE 27: Reklam elemanları için izin süresi, bağlı bulunduğu ve takip eden takvim yılı
süresince geçerlidir.
Tanıtım elemanları ise; tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta ilgili Belediyelerce Kentsel
Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması ve ya verilen izin kriterlerine aykırı
uygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumları haricinde süresizdir.
Süre bitiminde İlanlar ve izin süresi yenilenmeyen Reklam ve Tanıtım elemanları ilgilisi
tarafından kaldırılır. Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde kaldırılmayan ilan, reklam ve tanıtım
elemanları ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Gözetim Yetkisi
DENETİM YETKİSİ
MADDE 28 : Denetim :

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda
bulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, ilçe
Belediyelerinin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi İstanbul’un görünüşünü etkileyen her türlü
yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılan
resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar,
elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan,
reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir.
Reklam ve Tanıtım elemanları için izin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım
Müdürlüğünce verilir. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilen
karara uygun konulup konulmadığı; Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü tarafından denetlenir.
Vergi Denetimi Gelirler Müdürlüğü tarafından yürütülür.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
21
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları ile
İstanbul’un estetiğini olumsuz etkileyen unsurların Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce tespit edilmesi
halinde tebligata gerek kalmaksızın Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılır.
2- İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca;

İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. İlçe Belediye Başkanlıkları’nda izin ile teknik ve estetik
yönden denetim İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ve ya Başkanlıkça denetim yetkisi verilen
Müdürlüklerce yapılır.
Vergi denetimi Hesap İşleri Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.
Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım birimlerince
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri denetim elemanlarınca tespit edildiğinde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne bildirilir, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün
görüşü doğrultusunda ilgili Belediyesine bağlı denetim birimlerince kaldırılır.
İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI
MADDE 29 : Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi
bulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde bulunuyorsa 5216 sayılı
kanunun 7. maddesi, 5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı kanunun 18 nci maddeleri ve ilgili
mevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.
2- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı dışındaki ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılara
konulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri veya
Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

3- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ile
reklam faaliyetlerinden men cezası verilebilir.
4- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
22
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Y Ü R Ü R L Ü K
MADDE 30: Bu Yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip,
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgi tüm onay ve yönetmelikler
yürürlükten kalkar.
Y Ü R Ü T M E
MADDE 31: Bu yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veya
tabelalar ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. yönetmelik yayım
tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirilir. Yönetmeliğe uygun hale
getirilemeyen pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. ilgili belediyesince kaldırılır.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com