Medya Ölçümü Araştırma Sonuçları

14 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25845
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(TRKGM: 2005/01)
Madde 1 — 2/10/1998 tarih ve 23481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TRKGM: (98/94-95)
sayılı Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ’in 3
üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş olup, (a) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Karşılaştırılan mecra kuruluşunun adı, unvanı veya diğer özgün kurumsal kimlik unsurları
reklam ve ilanlarda gösterilemez.”
“a) Reklam ve ilanlarda araştırma sonuçlarının kapsadığı;
1) Zaman aralığının (07:00 – 19:00 arası, 19:00 – 24:00 arası, günlük veriler vb.),
2) Bu zaman aralığının tekabül ettiği dönemin (1-31 Mart, Ocak-Nisan vb.)
3) Hedef kitlenin (tüm kişiler, erkekler, kadınlar, yetişkinler, çocuklar, belirli yaş üstü veya altı
vb.)
açık ve doğru bir şekilde gösterilmesi zorunludur. Gün içindeki zaman aralığını belirtmek için; gün
ortası, yoğun izlenme zamanı gibi özel nitelemeler kullanılması halinde, söz konusu zaman aralığının
saat olarak belirtilmesi zorunludur.”
Madde 2 — Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (e) bendinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 3 — Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (f) bendinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.