YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN WEB SİTESİ AÇMASI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN WEB SİTESİ AÇMASI

Meslek Mensupları(Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler) web sitesi açarak topluma bilgi sağlamakta ve güncel değişmeleri sayfalarında sunmaktadırlar. Bazı meslek mensupları da web sitesini iş elde etmek amacıyla kullanmakta yani haksız rekabet unsuru yapmaktadırlar. Dürüst, tarafsız ve güvenilir olarak görevini yapmak zorunda olan meslek mensubu aynı zamanda toplumsal menfaati de temsil etmelidir. Aksi halde meslek ticarileşecek ve kar amacına dönüşecektir. İlgili kanun, yönetmelik ve meslek kararlarında ise iş elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı reklam yapılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda meslek mensupları tarafından web sitesi açılmasının reklam yasağı karşısındaki durumu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
3568 Sayılı Kanun
3568 sayılı kanunda meslek mensuplarının uyması gereken kurallar belirtilmiş olup bu kurallardan biri de reklam yasağıdır. Kanunun 44. maddesine göre meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.
Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı
Meslek mensuplarının meslek ahlakına ilişkin mecburi meslek kararı ile reklam yapılması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi veya benzeri duyuru araçlarından herhangi birinden yararlanarak reklam yapmak yasaktır. Meslek mensubu basına bülten dağıtmak veya demeç vermek suretiyle kendi firmasının mesleki deneyim ve hizmetlerini yüceltemez veya reklam edemez. Ancak toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun yaptığı yayınlar ve demeçlerin haber programlarında verilmesi veya yazılması reklam sayılmaz.
Meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”, “yönetim danışmanı”, “eski vergi dairesi müdürü”, “eski inceleme elemanı” gibi herhangi bir mesleki uzmanlığı gösteren bir tanıtım kullanılamaz. Ancak yazarlık ve akademik unvanların kullanılması reklam sayılmaz.
Eğitim seminerine katılma reklam sayılmaz.
Meslek mensupları kullandıkları kartvizitlerde yalnızca kart sahibinin adını soyadını, mesleki şirketin veya büronun unvanını, adresini, telefon ve faks numaralarını, mesleki unvan ile bürodaki veya şirketteki yönetici, ortak, danışman gibi unvanları taşır. Bu kartvizitlerde herhangi bir uzmanlık alanı veya eski görevlerini belirten rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamındadır.
Meslek mensubunun bürosunu veya mesleki şirketini tanıtıcı özel dosya, katalog, baskılı bloknot ve kalem kullanılması reklam sayılmaz.
Disiplin Yönetmeliği
Disiplin yönetmeliği 31.10.2000 tarih ve 24.216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesine göre meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması durumunda kınama cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre kınama cezası, meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 3 yıllık bir süre zarfında reklam yasağı nedeniyle kınama cezası almış meslek mensubu bu eylemini tekrarlarsa geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası: mesleki sıfatı saklı kalmak üzere altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır.
Web Sitesi Açılmasının Reklam Yasağı Yönünden Değerlendirilmesi
Web sitesinin açılması reklama girmez. Reklam yasağını ilgilendiren sitenin içeriğidir. İlgili kurallardan da anlaşılacağı gibi sadece meslek mensubunu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu ve haberleşme amaçlı siteler reklam kapsamına girmemektedir. Bunun yanında meslek mensupları sitelerine kamuyu ilgilendiren bilgileri koyabilirler. Mevzuattaki değişikliklerin bildirilmesi verilebilir.
Ancak web sitesinin iş elde etmek amacıyla kullanılması reklam yasağına girer. Meslek mensubunun ve kurumun mesleki deneyim ve hizmetinin yüceltilmesi, müşteri referanslarının verilmesi ve yanıltıcı alan adlarının(Domain Name) kullanılması başlıca reklam unsurlarıdır. Genel olarak site içeriğinde şu durumların varlığı reklam kabul edilir:
 Kendisinin ve kurumunun mesleki deneyim ve hizmetini yüceltmesi,
 Uzmanlık alanına giren faaliyet konularını belirtmesi,
 Evvelce veya halen iş yaptığı müşterilerinin ismini açıklaması ve referans olarak göstermesi,
 Yanıltıcı alan adlarını kullanması,
 Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunması,
 Aldığı ödülleri ve üyesi bulunduğu vakıf ve kuruluşları açıklaması gibi.

Açıkhava reklamcılığı kent yaşamının olmazsa olmaz bir parçası olarak hergün yeni ve yaratıcı biçimlerde karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Kısa sürede kişilerin belleğine kazınabilen mesajları iletmek amacıyla yaratılan açıkhava reklamları yenilikçi, yaratıcı ve dikkat çekici olduğu ölçüde taşıdığı mesajı iletir ve mesajı alan kişilerin kafalarında yer edinir. Yazılı basında kullanılan ilanların büyükleriymiş gibi yanlış bir şekilde de algılanabilen bu reklamların kendine özgü tasarım biçimleri, mesajı taşıma özellikleri ve tüketiciler tarafından farklı algılanma kriterleri vardır. Her ne kadar benzerlik taşısa da başka herhangi bir yazılı mecra ilanında kullanılması mümkün olan uzun ve bilgi içerikli metinlerin bu alanda kullanılması mümkün değildir. Bunun sebebini söylemek elbette ki güç değil; kimse yolda yürürken gördüğü bir billboardın önünde durup uzun uzun ne yazdığını okumaz.
Ancak açıkhava reklamlarında bir dezavantaj olan bireylerin hareket halinde olma durumları aynı zamanda da bir avantajdır. Şöyle ki, bu reklamlarla karşılaşan alıcıların uzaklaşma, onu yok sayma şansları yoktur. Ne şekilde uygulanmış olursa olsun, kişiler reklamlarla sürekli iç içedir ve bunlardan kaçma olanağı yoktur. Bu da bireyin dikkati çekildiğinde ona mesajı kolayca iletebilme olanağı sağlar. Açıkhavanın hem olumlu hem de olumsuz bir diğer özelliği de genellikle tekrar edilebilir olmamasıdır. Belirli bir süre içinde mesajın iletilmesi gerekir. Bu özellik de beraberinde çarpıcı tasarımların daha fazla önem taşımasını getirir. Diğer mecralarda kullanılması her zaman mümkün olmayacak şekilde dikkat çekici tasarımlarla alıcının zihninde reklama konu olan mal/hizmete dair algı oluşturulabilir. Sokaklar, otobüsler, metrolar, alışveriş merkezleri gibi reklam alanları insanların evlerinde oldukları kadar rahat olmadıkları yerlerdir. Bir şekilde bulunulan bu mekanlarda bir çok içsel ve dışsal uyaranla bir arada bulunan reklamların fark edilir olması yönünde yapılacak olan tasarımda alıcının etkilenebileceği bu içsel ve dışsal unsurlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu reklamlar da diğer reklamlar gibi bir çok kişiye aynı anda ulaşır. Ancak verilen mesajın birçok kişiye ulaşması demek, onun herkes tarafından aynı şekilde anlamlandırıldığı sonucunu vermez. İnsanlar kendilerine ulaşan iletileri zihinlerinde tek başlarına anlamlandırırlar. Açıkhava reklamlarının en önemli özelliği görselliktir. Ancak bu görsellik mutlaka kısa ve akılda kalıcı sözel ifadelerle desteklenmelidir. Dikkat çekici bir görsel ve mesajı ileten kolay anlaşılır sözel ifadelerle açıkhava reklamları birçok reklam türüne göre çok daha etkili olabilir.

Kaynak: http://blog.reklam.com.tr